Algemene verordening gegevensbescherming


Hieronder informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze internetpagina’s.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor deze internetpagina’s is de Hänsch Holding GmbH (Schützenstraße, 49770 Herzlake in Duitsland). Verdere informatie over onze onderneming en de bevoegde personen kunt u vinden in ons impressum.


Welke gegevens worden er verwerkt?

Rechtsbasis van de gegevensverwerking
Om u onze website en de bijbehorende diensten te kunnen aanbieden, verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke regelingen:

• Toestemming (artikel 6 nr. 1 lid a) AVG
• Ter vervulling van contracten (artikel 6 nr. 1 lid b) AVG
• Op basis van een belangenafweging (artikel 6, nr. 1, lid f) AVG
• Ter vervulling van een wettelijke verplichting (artikel 6 nr. 1 lid c) AVG

Wij verwijzen naar de relevante voorwaarden in verband met de betreffende verwerking, zodat u kunt beoordelen op welke basis wij persoonsgegevens verwerken.

Wanneer persoonsgegevens van u op basis van een toestemming worden verwerkt, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken.


Wanneer wij gegevens op basis van een belangenafweging verwerken, hebt u als betrokkene het recht om – rekening houdend met de voorwaarden van artikel 21 AVG – bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

Toegangsgegevens

Wanneer u onze internetpagina’s bezoekt, worden persoonsgegevens verwerkt om de inhoud op de website op uw eindapparaat te kunnen weergeven.
Om te zorgen dat de pagina’s in uw browser kunnen worden weergegeven, moet het IP-adres van het eindapparaat dat u gebruikt verwerkt worden. Hier komt nog andere informatie over de browser van uw eindapparaat bij.
Volgens de wet gegevensbescherming zijn wij verplicht ook de geheimhouding en de integriteit te garanderen van de persoonsgegevens die met onze IT-systemen worden verwerkt.

Voor dit doeleinde worden hiervoor op basis van een belangenafweging de volgende gegevens geregistreerd:

• IP-adres van de computer van de bezoeker (maximaal 7 dagen)
• Het besturingssysteem van de computer van de bezoeker
• Browserversie van de computer van de bezoeker
• Naam van het opgevraagde bestand
• Datum en tijdstip van de oproep
• Doorgegeven hoeveelheid data
• Verwijzende URL

Het IP-adres wordt uiterlijk na 7 dagen gewist op alle systemen die in combinatie met het gebruik van deze internetpagina’s worden gebruikt. Een referentie naar personen kunnen wij met de resterende gegevens niet meer maken.
De gegevens worden verder ook gebruikt om fouten op de internetpagina’s te vinden en te kunnen herstellen.

Contactformulier
Op onze website bieden wij een contactformulier aan waarmee u informatie over onze producten of diensten kunt opvragen, dan wel in het algemeen contact kunt opnemen. De gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor de beantwoording van uw aanvraag, hebben wij gemarkeerd als verplichte velden. De informatie in de andere velden verstrekt u vrijwillig.

Wij hebben deze gegevens nodig om uw aanvraag te bewerken, u correct aan te spreken en u een antwoord toe te zenden. De gegevensverwerking gebeurt bij concrete aanvragen voor de vervulling, dan wel de voorbereiding van een contract. Bij algemene aanvragen geschiedt de verwerking op basis van een belangenafweging.

Aanvragen die wij ontvangen via het contactformulier op onze website, worden bij ons elektronisch verwerkt om deze te kunnen beantwoorden. In dit verband nemen evt. ook andere personen of afdelingen en onder bepaalde omstandigheden ook derden kennis van de inhoud van het formulier dat u hebt ingediend.
De overdracht van de formuliergegevens over het internet gebeurt via gecodeerde verbindingen.

Nieuwsbrief
U kunt op onze website ook een abonnement nemen op een nieuwsbrief: de E-Mail-Newsletter. Naast de vrijwillig verstrekte informatie in het betreffende formulier verwerken wij hiervoor enkel uw e-mailadres. Dit is uiteraard beslist noodzakelijk om u de nieuwsbrief toe te kunnen zenden.

U kunt de nieuwsbrief op elk gewenst moment bij ons opzeggen. Daarnaast vindt u in iedere nieuwsbrief per e-mail een link om u af te melden.

Om de populariteit van onze verstuurde nieuwsbrieven te kunnen analyseren en deze verder te kunnen verbeteren, registreren wij wanneer e-mails worden opgeroepen en er links worden aangeklikt. Deze gebruiksanalyse gebeurt op basis van een belangenafweging. U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking door u af te melden van de nieuwsbrief.

Cookies
Op onze internetpagina’s wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstgegevens die via uw browser worden bewaard op uw eindapparaat. De cookies zijn nodig om bepaalde functies van onze internetpagina’s mogelijk te maken. Wij benutten hierbij sessie-cookies die onmiddellijk na beëindiging van het bezoek van de internetpagina’s automatisch door uw browser worden gewist.
Op het gebied van de internetanalyse maken we echter ook gebruik van zogenoemde persistente cookies, die niet automatisch na het bezoek van onze website worden gewist.
U hebt de mogelijkheid om het plaatsen van cookies met de betreffende instellingen in uw browser te weigeren. We wijzen er echter op dat het gebruik van onze internetpagina’s dan eventueel alleen nog beperkt mogelijk is. Cookies installeren of starten geen programma’s of andere applicaties op uw computer.
Het gebruik van cookies gebeurt op basis van een belangenafweging. Ons belang hierbij is het gebruiksvriendelijke bezoek van onze internetpagina’s.

Webanalyse "etracker"
De aanbieder van deze website maakt gebruik van de diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (www.etracker.com) ter analyse van gebruiksgegevens. Hierbij worden cookies gebruikt die een statistische analyse mogelijk maken van het gebruik van deze website door bezoekers en de weergave van op het gebruik afgestemde inhoud of reclame. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het eindapparaat van de gebruiker worden bewaard. etracker cookies bevatten geen informatie waarmee identificatie van een gebruiker mogelijk is.

De met etracker aangemaakte gegevens worden in opdracht van de aanbieder van deze website door etracker uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen. Hierdoor vallen ze onder de strenge Duitse en Europese wettelijke regelingen en normen voor de gegevensbescherming. etracker is in dit opzicht onafhankelijk gecontroleerd, gecertificeerd en van het keurmerk voor gegevensbescherming ePrivacyseal voorzien.

De gegevensverwerking gebeurt op de rechtsbasis van artikel 6 nr.1 lid f (rechtmatig belang) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG). Ons rechtmatig belang bestaat uit het optimaliseren van ons online aanbod en ons optreden op internet. Omdat wij de privacy van onze bezoekers bijzonder belangrijk vinden, wordt het IP-adres bij etracker zo vroeg mogelijk anoniem gemaakt. Daarnaast worden de aanmeldingsgegevens of de identificatie van apparaten bij etracker veranderd in een eensluidende code, die echter niet tot een persoon te herleiden is. Een andersoortig gebruik, combinatie met andere gegevens of doorgave aan derden wordt door etracker niet gedaan.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de hierboven beschreven gegevensverwerking, indien deze persoonsgebonden gebeurt. Uw aangetekende bezwaar heeft geen nadelige gevolgen voor u.

Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u hier.

Zoekfunctie Findologic
Op onze website wordt Java-Script Code van het bedrijf FINDOLOGIC GmbH, Schillerstr. 30 / Techno-10, 5020 Salzburg, Oostenrijk (hierna: aangeduid als FINDOLOGIC) nageladen.

FINDOLOGIC is een externe software om u beter passende resultaten te kunnen leveren op uw zoekopdrachten.
Wanneer u in uw browser Java-Script hebt geactiveerd en er geen Java-Script-blocker is geïnstalleerd, dan zal uw browser mogelijk persoonsgegevens doorgeven aan FINDOLOGIC. Als u niet wilt dat persoonsgegevens worden doorgegeven, is de installatie van een scriptblocker mogelijk om hiermee FINDOLOGIC in uw browser te blokkeren. Java-Script-blockers zijn bijvoorbeeld www.noscript.net of www.ghostery.com.

Meer informatie over gegevensbescherming bij FINDOLOGIC kunt u onder de volgende link opvragen: https://www.findologic.com/datenschutz.

Doeleinde van de verwerking van persoonsgegevens

De bovengenoemde gegevens verwerken wij voor het gebruik van onze website en de vervulling van contractuele verplichtingen ten opzichte van onze klanten, resp. de behartiging van ons rechtmatige belang.
Bij aanvragen van u buiten een actieve klantenrelatie om verwerken wij de gegevens ten behoeve van marketing, distributie en reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden.

Vrijwillige informatie

Voor zover u ons vrijwillig gegevens verstrekt, bijv. via formulieren, en deze niet nodig zijn voor het vervullen van onze contractuele verplichtingen, verwerken wij deze gegevens onder de gerechtigde aanname dat de verwerking en het gebruik van deze gegevens in uw belang is.


Ontvanger / doorgave van gegevens

Gegevens die u ons verstrekt, worden in principe niet doorgegeven aan derden. In het bijzonder geldt dit voor de verstrekking van uw gegevens aan derden voor reclamedoeleinden.
Wij maken eventueel echter gebruik van dienstverleners voor de exploitatie van deze internetpagina’s of voor andere producten, dan wel diensten van ons. In dit geval is het mogelijk dat een dienstverlener kennis neemt van uw persoonsgegevens. Wij selecteren onze dienstverleners zorgvuldig – in het bijzonder met het oog op gegevensbescherming en -beveiliging – en nemen alle noodzakelijke maatregelen voor een wettelijk toelaatbare gegevensverwerking.


Verklaring betreffende gegevensbescherming voor sollicitanten

Uitgebreide informatie over de gegevensbescherming van sollicitanten vindt u hier:
https://fg-haensch.de/datenschutz-bewerber


Gegevensverwerking buiten de Europese Unie

Indien persoonsgegevens worden verwerkt buiten de Europese Unie, is dit vermeld in de voorgaande toelichting.


Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.
U kunt deze als volgt bereiken:
Datenschutzheldin
Carla Holterhus
E-mail: datenschutz[at]fg-haensch.de


Uw rechten als betrokkene

U hebt het recht op informatie over de persoonsgegevens die u betreffen. Voor informatie kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen.
Bij een verzoek om informatie dat niet schriftelijk gebeurt, verzoeken wij om uw begrip dat wij mogelijk bewijs van u verlangen om aan te tonen dat u daadwerkelijk degene bent voor wie u zich uitgeeft.
Verder hebt u het recht op rectificatie of wissen, dan wel beperking van de verwerking, voor zover u hierop wettelijk aanspraak kunt maken.
Ten slotte beschikt u over een recht op bezwaar tegen de verwerking in het kader van de wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt voor een recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Wissen van gegevens

Wij wissen persoonsgegevens in principe wanneer het niet meer vereist is om deze verder te bewaren. Er kan in het bijzonder sprake zijn van een vereiste als de gegevens nog nodig zijn om contractuele diensten te kunnen uitvoeren, om garantieclaims te controleren en indien van toepassing toe te kennen of af te wijzen. In het geval van wettelijk verplichte bewaring komt het wissen pas in aanmerking na het verstrijken van de betreffende verplichting tot bewaring.


Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om bezwaar in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door ons bij een toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming.


Wijziging van deze bepalingen betreffende gegevensbescherming

Wij zullen deze verklaringen betreffende gegevensbescherming herzien bij wijzigingen van deze website of wanneer andere omstandigheden dit noodzakelijk maken. De betreffende actuele versie vindt u altijd op deze website.


Stand: 03 juni 2020